Simon-Selfmade-Original-min

مجسمه های چوبی توماس دامبو و 6 غول فراموش شده

مجسمه ساز دانمارکی، توماس دامبو، این مجسمه های دیدنی را با ضایعات چوبی و تخته چوب های بلا استفاده درست می کند. اکثر این مجسمه ها در دانمارک قرار دارند ولی در کشورهای دیگر جهان نیز ساخته است. توماس دامبو با کمک مجسمه سازهای دیگر در سرتاسر جهان و گاهی با کمک داوطلبانه مردم عادی، […]